19/02/2011

ഇസ്പേഡു റാണി

ഇസ്പേഡു റാണി

അവസാനത്തെ കാര്‍ഡിറക്കി
കളി തോറ്റു.
തോറ്റവന്‍(അവളും)
ഇസ്പേഡു റാണിയെ ഉമ്മവയ്ക്കണം
ഇസ്പേഡു റാണി
പാവം.
തോറ്റവരുടെ പ്രിയസഖി
ആശുപത്രി കാര്‍ഡിറക്കി
കളി തുടങ്ങി
വെട്ടില്ലാതെ കൈമടങ്ങി
കല്യാണ കാര്‍ഡിറക്കി
റേഷന്‍ കാര്‍ഡു വെട്ടി
ആഡ്യന്‍ രാജാവുകൊണ്ട്
ക്ലാവരുഗുലാനെ വെട്ടി
കളി ജയിക്കുമോ
ഇസ്പേഡുറാണി വിതുമ്പി
ഇനി 'പാന്‍' കാര്‍ഡ്‌ ഇറക്കാം
കളി പാതിയില്‍
കയ്യു താഴ്ത്തി
തോറ്റു
കാര്‍ഡു കശക്കി, കുത്തിയിട്
ഡിസ്ക്കൌണ്ട്കാര്‍ഡു വേണ്ട
ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡു മതി
ഇസ്പേഡു എഴാം കൂലി.
അടുത്ത കാര്‍ഡില്‍ ഒരു
കള്ളനോട്ടം
തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്‌
നാശം
തുറുപ്പുഗുലാന്‍
തഴഞ്ഞുകളഞ്ഞു
ഒടുക്കത്തെ കളി
ഇനി കാര്‍ഡില്ല
അല്ല ഡിസ്ക്കാര്‍ഡഡ ഫെല്ലോ
ഇസ്പേഡുറാണിയുടെ
കവിളു ചുവന്നു.   

1 comment: